Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez
Centrum Szkolenia Craniosacral - Polarity
Dr Grażyna Hanna Walasek

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, określane dalej jako: "RODO") oraz w nawiązaniu do okoliczności uprzedniego podania przez Panią / Pana danych osobowych celem uczestnictwa w procesie rekrutacji do kolejnej edycji ośmioczęściowego szkolenia z terapii czaszkowo-krzyżowej oraz prowadzonych w ramach tego szkolenia modułach szkoleniowych, seminariach i warsztatach, informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych pozostaje dr Grażyna Hanna Walasek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Centrum Kształcenia Craniosacral - Polarity dr Grażyna Hanna Walasek" z siedzibą w Warszawie przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 11a m. 94, 01-595 Warszawa, która posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 5251349116, numer Regon 012210567, wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Kontakt z administratorem jest możliwy: listownie (na ww. podany adres prowadzonej działalności), za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail: walasekgrazyna@gmail.com) lub telefonicznie (nr telefonu 503712722).

 3. Dane osobowe Pani / Pana, od dnia rozpoczęcia szkolenia tj. 11 lutego 2021 r. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań szkolenia, podczas którego jest Pani / Pan stroną), art. 6 ust 1 lit c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. związanego z archiwizacją danych) oraz art. 9 ust 2 lit f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń).

 4. Dane osobowe Pani / Pana są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji związanej z uczestniczeniem w szkoleniu z terapii czaszkowo-krzyżowej wg podejścia biodynamicznego. Na każdym etapie realizacji szkolenia, przysługuje Pani / Panu prawo do:
  1. dostępu do własnych danych osobowych,
  2. do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przeniesienia danych,
  5. wniesienia skargi do Organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 5. W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazać dane Pani / Pana osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do prawidłowego wykonania zasad szkolenia TCK. Dane mogą być przekazywane wyłącznie: osobom upoważnionym przez Administratora, tzn. jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki.

 6. Administrator nie przewiduje możliwości przekazywania zebranych danych poza terytorium Unii Europejskiej.

 7. Dane osobowe Pani / Pana będą przetwarzane przez Administratora, przez cały czas trwania szkolenia, które obejmuje kolejne moduły, seminaria i warsztaty i może obowiązywać również po upływie terminu szkolenia tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podjętym szkoleniem i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.