Regulamin szkoleń, kursów i warsztatów

§ 1

Organizatorem szkoleń, kursów i warsztatów jest: Centrum Kształcenia Craniosacral - Polarity dr Grażyna Hanna Walasek, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11 a m. 94, 01-595 Warszawa, NIP 525-134-91-16, REGON 012210567.

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, kursie, warsztacie odbywa się w wyniku wypełnienia i wysłania formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.craniosacral.pl/forms/formularz.php. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL, dane teleadresowe, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są, jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 2. Zakład pracy, który deleguje na szkolenie, kurs, warsztat swojego pracownika, jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za uczestnika. Wszystkie punkty regulaminu dotyczą wówczas również podmiotu kierującego Uczestnika na szkolenie.

§ 2

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator przesyła uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz numer konta bankowego, z prośbą o wpłatę zadatku oraz przesłanie ksero dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia; szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, fizjoterapeutów, rehabilitantów, masażystów, refleksologów, pedagogów, psychologów, innych specjalistów świadczących usługi medyczne. Uczestnik ma na to 10 dni od daty wysłania potwierdzenia przez Organizatora. Organizator nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości e-mail, gdy Uczestnik poda błędny adres e-mail. Organizator nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Uczestnika.

 2. Po spełnieniu w/w warunków Zainteresowany zostanie wpisany na listę uczestników, o czym zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z podaniem szczegółów dotyczących przebiegu i organizacji szkolenia oraz terminu płatności całej kwoty należnej za kurs, warsztat. Szczegółowe zasady płatności będą określane w poszczególnych ofertach szkoleń.

§ 3

 1. Zadatek należy wpłacić w terminie do 10 dnia od wysłania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - formularza zgłoszeniowego przez Organizatora, na konto: Centrum Kształcenia Craniosacral – Polarity PKO BP SA I Oddział Warszawa nr 52 1020 1013 0000 0502 0004 2465. W przypadku nie otrzymania zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja może zostać automatycznie anulowana. Po wpłaceniu zadatku, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie o zakwalifikowaniu się i wpisaniu na listę uczestników.

 2. Zadatek jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi.

 3. Pozostałą część należności / dopłatę / za szkolenie, kurs, warsztat należy wpłacić na konto: Centrum Kształcenia Craniosacral – Polarity PKO BP SA I Oddział Warszawa nr 52 1020 1013 0000 0502 0004 2465 w terminie do 4 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia. Brak wpłaty spowoduje skreślenie z listy podstawowej uczestników kursu, warsztatu i wprowadzenie Uczestnika z listy rezerwowej.

 4. Dane do faktury należy podać w formularzu rejestracyjnym i w tytule przelewu bankowego. Nie podanie koniecznych danych podczas wpłacania zaliczki może skutkować komplikacjami i opóźnieniem w otrzymaniu faktury.

 5. Faktury VAT będą przesyłane drogą elektroniczną w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca. Na wcześniejszą prośbę Uczestnika istnieje możliwość przesłania faktury w wersji papierowej na adres korespondencyjny Uczestnika.

§ 4

 1. Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność dokonywania wpłat.

 2. Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość umieszczenia kandydata na kursanta na liście rezerwowej, który w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy podstawowej zakwalifikowanego Uczestnika – może być przeniesiony na listę uczestników szkolenia.

§ 5

Uczestnik jest zobowiązany, przestrzegać terminu wpłaty, zgodnie z informacjami zawartymi w informacji o szkoleniu, kursie, warsztacie. Nie dotrzymanie terminu może wiązać ze skreśleniem z listy uczestników.

§ 6

Wpłaty za szkolenie, kurs, warsztat należy uiścić przelewem na konto Organizatora w wyznaczonym terminie, zgodnie z informacją zamieszczoną w przesłanej informacji.

§ 7

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Finansów podatku VAT na usługi edukacyjne, do ceny kursów została doliczona wartość stawki VAT.

§ 8

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zajęciach istnieje możliwość zwrotu wpłaty / dopłaty / za szkolenie, kurs, warsztat:
  • w 100% w przypadku rezygnacji powyżej 4 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu, bez wliczania w to kwoty zadatku;
  • w 50% w przypadku rezygnacji między 4 a 2 tygodniem przed terminem rozpoczęcia szkolenia, kursu, warsztatu, bez wliczania w to wpłaconej kwoty zadatku;
  • w przypadku późniejszej rezygnacji wniesiona wpłata nie zostanie zwrócona.

 2. Uwzględniane są tylko rezygnacje nadesłane pisemnie (e-mailowo lub listownie).

§ 9

W przypadku choroby Uczestnika, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4), Organizator umożliwia uczestnictwo w następnej edycji kursu w innym terminie. Sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Nie ma możliwości zwrotu zadatku.

§ 10

W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, kursu, warsztatu Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty, w tym zaliczki, są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli Uczestnika.

§ 11

W razie braku możliwości zorganizowania szkolenia, kursu, warsztatu z przyczyn niezależnych od Instruktora prowadzącego (choroba lub ważne zdarzenia losowe) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Instruktora prowadzącego na Instruktora o takich samych kwalifikacjach lub przełożenia zajęć na inny termin, bez dodatkowych roszczeń finansowych uczestników.

§ 12

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 13

Ceny szkolenia, kursu, warsztatu obejmują: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych (skrypt), poczęstunek podczas przerwy kawowej (obejmujący: kawę, herbatę, wodę, słodkie przekąski) oraz zaświadczenie / certyfikat. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia, kursu, warsztatu.

§ 14

Prowadzący szkolenie, kurs, warsztat ma prawo do przeprowadzania dodatkowych sprawdzianów określających wiedzę przed zajęciami i zlecania i dokumentacji prac praktycznych, pomiędzy kolejnymi kursami w ramach szkolenia, sprawdzających nabyte podczas zajęć umiejętności (opisy własnej pracy terapeutycznej obejmującej poznane techniki). W uzasadnionych przypadkach zaświadczenie / certyfikat / może być wydane po wykonaniu zaleconej pracy własnej Uczestnika.

§ 15

Uczestnik szkolenia może nie wyrazić zgody na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach wykonanych podczas szkolenia, kursu, warsztatu, w którym uczestniczył.

§ 16

Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą organizatora oraz prowadzącego szkolenie.

§ 17

Faktura VAT zostanie wystawiona na prośbę Uczestnika, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w terminie 7 dni od daty uznania na rachunku bankowym Organizatora i przesłana Uczestnikowi do 10 następnego miesiąca rozliczeniowego.

§ 18

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia w trakcie i po zakończonym szkoleniu, kursie, warsztacie.

§ 19

Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z rozwiązaniem umowy i skreśleniem z listy uczestników.

§ 20

Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody podczas szkolenia, kursu, warsztatu i zobowiązany do ich pokrycia strat w ciągu 7 dni.

§ 21

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.